BAKANLIK PROTOKOL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

26.04.2019

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Arasında İş Birliği Protokolü

Taraflar

Madde 1-       Bu Protokolün tarafları Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor

Bakanlığıdır. Tarafların her türlü tebligat ve haberleşme adresleri aşağıdaki gibidir:

a)        Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Adres       : Atatürk Bulvarı No: 98 Kat:3/A Blok Bakanlıklar / Ankara

Telefon    : 0312 413 13 92

Faks         : 0312 418 84 06

E-posta    : mtegm@meb.gov.tr

b)       Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Adres       : Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara

Telefon    : 0312 596 60 00 

Faks         : 0312 596 60 10

E-posta    : genclikvesporbakanligi@hs01.kep.tr 

Tanımlar

Madde 2- Bu Protokolde geçen;

MEB

:

Millî Eğitim Bakanlığını,

 

GSB

:

Gençlik ve Spor Bakanlığını,

 

MTEGM

:

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünü,

 

SHGM

 

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

 

MEM

:

İl Millî Eğitim Müdürlüklerini,

 

GSİM

:

Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerini,

 

Antrenör

:

İlgili spor dalında en az 2. Kademe Antrenör belgesine sahip olan kişiyi,

 

Okul

 

OMSK 

:

 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren bütün eğitim kurumlarını,

 

:  Spor salonlarına sahip olan okulların etrafındaki okullar ve

bulunduğu mahallenin sakinleriyle birlikte sportif faaliyet göstermek amacıyla kurulan okul mahalle spor kulüplerini,

 

Tasarım-Beceri Atölyesi

: Öğrenilen bilgilerin yaşam becerilerine dönüştürüldüğü eğitim ortamını,

 

Öğrenci

:

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören öğrencileri, 

Öğretmen         

:

MEB’e bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenleri, 

MEBBİS

:

Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerini, 

KYGM

:

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü,

Federasyon 

:

GSB bünyesinde kurulan spor federasyonları ile 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’nun Ek 9’uncu maddesine göre kurulan bağımsız spor federasyonlarını,

Genç Ofis

:

Gençlik merkezine uzak olduğu için gençlik merkezi faaliyetlerinden yararlanamayan yerlerdeki öğrencilerin bu faaliyetlerden yararlanabilmeleri için birçok okulun bulunduğu yerlerde MEB’in uygun gördüğü okul/kurum bünyesinde oluşturulan ve gençlik merkezi faaliyetlerinin tanıtıldığı, organize edildiği, gerçekleştirildiği ofisi,

Gençlik Merkezi

:

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki gençlik merkezlerini,

Gençlik Kampı

ifade eder.

Amaç

:

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki gençlik kamplarını,

Madde 3- Bu Protokolün amacı; okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel altyapı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimlerinin sağlanması, sporun tabana yayılması, öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, beden eğitimi ve spor alanında ihtiyaç duyulan alanlar için nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, gençlik ve spor alanındaki hizmet ve faaliyetlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Mill? Eğitim Bakanlığı arasında iş birliğinin güçlendirilmesidir. 

Kapsam

Madde 4- Bu Protokol, öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesini, okullarda fiziksel ve eğitsel altyapı sağlanmasını, beden eğitimi ve spor alanında insan gücünün yetiştirilmesini, gençlik ve spor alanındaki hizmet ve faaliyetlerde

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek iş birliğine ait usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 5- Bu Protokol; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı

Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, MEB Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği, GSB Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,  MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararı, GSB Antrenör Eğitim Yönetmeliği, GSB Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliği, GSB Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik, MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resm? Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği, GSB Olimpik Hazırlık Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır.

Protokol kapsamında yapılacak işler

Madde 6- Bu Protokol kapsamında taraflar aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirirler.

6-1. Protokol faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli mevzuat çalışmalarının yapılmasını,

6-2. Belirlenecek illerde spor kampüslerinin açılmasını,

6-3. Her iki Bakanlığa ait okul/kurum ve spor tesislerinin resm? spor yarışmaları, gençlik etkinlikleri ve antrenman amaçlı çalışmalar, sosyal ve kültürel faaliyetler, sportif etkinlikler ile tören ve kutlamalar için ücretsiz olarak kullanıma açılmasını,

6-4. Okullarda Genç Ofislerin kurulması ve okul spor faaliyetlerinin güçlendirilmesini

6-5. Temel Spor Eğitimi Programı’nın hazırlanmasını, okul öncesi, temel eğitim ve özel eğitim okullarının ders programlarına eklenmesini,

            6-6. Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin yürütülmesini,

6-7. MEB ve GSB personeline hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesini,

6-8. Okullarda, halk eğitim merkezlerinde, mesleki eğitim merkezlerinde ve diğer tesislerde uygun görülecek mekân ve zamanlarda eğitim, kurs, seminer, sosyal ve kültürel faaliyetler ile sportif etkinliklerin iş birliği içinde yapılmasını,

6-9. Okul spor müsabakalarında, yeterli düzeyde okul yöneticisi ve öğretmenin görevlendirilmesini,

6-10. Spor liselerinin altyapılarının güçlendirilmesi, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerindeki ve Sporcu Eğitim Merkezlerindeki sporcu öğrencilerin spor liselerinde öğrenim görmelerini ve bu liseler arasındaki öğrenci nakillerinin sağlanmasını,

6-11. Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri sporcularının, Sporcu Eğitim Merkezleri sporcularının ve mill? sporcuların eğitimlerini aksatmamaları için okul nakil işlemlerinin gerçekleştirilmesini,

6-12. Spor lisesi mezunlarına, 1. Kademe Antrenörlük (Yardımcı Antrenör) hakkını sağlayacak belgenin verilmesini,

6-13. Spor lisesi öğrencilerinin 1. Kademe Antrenörlük için GSB koordinesinde uygulamalı eğitim almalarının sağlanmasını,

6-14. Spor liselerine yönelik ulusal ve uluslararası müsabakaların düzenlenmesini,

6-15. Öğrencilerin Gençlik Merkezlerinde, Gençlik Kamplarında gerçekleştirilen her türlü faaliyetlere katılımlarının sağlanmasını,

6-16. Okullarda okul mahalle spor kulüplerinin kurulmasını, 

6-17. Genç Ofis kurulan 100 eğitim kurumunda Tasarım-Beceri Atölyelerinin kurulmasını, 

Tarafların yükümlülükleri

Madde 7- Tarafların yükümlülükleri aşağıdaki gibidir. 

            7-1. MEB’in yükümlülükleri

7-1.1. Okul spor tesislerinin tip proje standartlarını GSB ile birlikte belirlemek,

7-1.2. Spor tesislerini, okul bahçesi ve diğer alanları eğitim-öğretim saatleri dışında ve hafta sonlarında öğrenci ve okul çevresinde yaşayanlara yönelik açılacak kurslar ve yürütülen her türlü spor faaliyetlerinde öncelikle GSB’ye kullandırmak,

7-1.3. “Temel Spor Eğitimi Programı”nı GSB ile birlikte hazırlamak, Okul Öncesi, Temel Eğitim ve Özel Eğitim Okullarının ders programlarına eklenmesini sağlamak,

7-1.4. GSB ile iş birliği içinde yaygın eğitim kurs programlarına “Sportif Yetenek

Taraması” modülü oluşturmak,

7-1.5. Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin yürütülmesi için öğretmenleri görevlendirmek,

7-1.6. Beden eğitimi branşı ve dışındaki öğretmenlerin antrenör, hakem olarak çalışabilmesine yönelik hizmet içi eğitim için GSB ile iş birliği içinde gerekli planlamaları yapmak ve bu kapsamda hizmet içi eğitim alacak öğretmenleri belirlemek,

7-1.7. Gençlik ve spor alanında hazırlanacak yaygın eğitim kurs programlarını GSB ile birlikte hazırlamak/güncellemek ve GSB’nin önerdiği eğitmenlerin halk eğitim merkezlerinde usta öğretici olarak görevlendirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,

7-1.8. Okullarda, halk eğitim merkezlerinde, mesleki eğitim merkezlerinde ve diğer tesislerde uygun görülecek mekân ve zamanlarda GSB ile birlikte eğitim, kurs, seminer sosyal ve kültürel faaliyetler ile sportif etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak,

7-1.9. Okul sporları organizasyon tertip komitelerinde ve okul spor müsabakalarında yönetici ve öğretmenlerin görev almalarını sağlamak, bu faaliyetleri ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında değerlendirmek,

7-1.10. GSB bünyesinde yer alan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerindeki ve sporcu eğitim merkezlerindeki sporcu ve millî sporcu öğrencilerin ilgili mevzuat çerçevesinde, spor liselerinde öğrenim görmelerini sağlamak ve ilgili öğrencilerin eğitimlerini aksatmamaları için spor liselerine veya halen devam ettikleri okul türlerine uygun kurumlara nakillerini yapmak,


7-1.11. GSB tarafından düzenlenen ulusal/uluslararası gençlik faaliyetlerine,

 

yarışmalara, gençlik kamplarına katılan öğrencilerin idari izinli sayılmalarını sağlamak ve bu durumdaki öğrencilere önceden belirlenmiş ek sınav hakkını tanımak,

7-1.12. Spor tesisleri yönetimi, uluslararası etkinlik yönetimi, kalabalık yönetimi, kulüp yöneticiliği, wellness, rekreasyon, engellilerde spor eğitimi, ergonomi vb. konuların spor liselerinde ders müfredatlarına dahil edilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,

7-1.13. Spor lisesi mezunlarının tesis yöneticiliği ve 1. Kademe (Yardımcı Antrenör) belge ve lisansına sahip olmalarını sağlayacak şekilde öğretim programlarını GSB ile hazırlamak/güncellemek,

7-1.14. Spor liselerinin 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin 1. Kademe Antrenörlük (Yardımcı Antrenör)  için GSB koordinesinde uygulamalı eğitim almalarını sağlamak,

7-1.15. Yarışma ve müsabakalara katılacak öğrencileri, spor müsabakaları için gidilecek illerin MEB’e bağlı kurumlarından ilgili mevzuat gereğince faydalandırmak,

7-1.16. Öğrencilerin gençlik merkezlerinde, gençlik kamplarında gerçekleştirilen faaliyetlere katılımlarını sağlamak,

7-1.17.Protokol kapsamında yapılacak faaliyetlere yönelik GSB’nin antrenör konusunda yetersiz kalması hâlinde MEB vasıtasıyla antrenör görevlendirmek, 

7-1.18. Genç Ofis ve Tasarım-Beceri Atölyesi kurulacak eğitim kurumlarını GSB’ye bildirmektir. 

 

 

7.2. MEM yükümlülükleri

 7.2.1. Protokol kapsamındaki faaliyetler ile ilgili her türlü iş ve işlemleri mevzuata göre yürütmek, denetlemek ve faaliyetlerin aksaklığa uğramaması için GSİM ile iş birliği içinde çalışmak,

7.2.2. GSİM ile MEB’e bağlı okul/kurumlara ait mekânların uygun görülecek zamanlarda eğitim, kurs, seminer, sosyal ve kültürel faaliyetler ile sportif faaliyetler için kullanılmasına yönelik planlamaları yapmaktır.

7.3. GSB’nin yükümlülükleri  

 

 

7.3.1. Spor liselerinin spor tesislerini yapmak,

7.3.2. Okul spor faaliyetlerinde kullanılan spor tesislerinin imkânlar ölçüsünde bakım ve onarımını yapmak ve okul alanlarında çok amaçlı spor tesisleri inşa etmek,

7.3.3.  Beden eğitimi ve/veya seçmeli spor ders saatlerinde öğrencilere spor branşlarında asli görevini aksatmayacak şekilde antrenör desteği sağlayarak spor tesislerini öğrencilere ders öğretmeni nezaretinde kullandırmak,

7.3.4. Öğrencilerin gençlik merkezlerinden faydalanabilmeleri için gerekli planlamaları yapmak,

7.3.5. Öncelikle spor liselerinde olmak üzere 100 eğitim kurumunda Genç Ofis ve Tasarım-Beceri Atölyeleri kurmak,

7.3.6.  Temel Spor Eğitimi Programı’nı MEB ile birlikte hazırlamak, programın uygulanmasında antrenör ve spor malzemesi temin etmek,


7.3.7. MEB ile iş birliği içinde oluşturulacak olan “Sportif Yetenek Taraması” Yaygın

 

Eğitim Kurs Programı modül çalışmasına alanında uzman personel görevlendirmek,

7.3.8.  MEB ile belirlenen sınıflara yönelik sportif yetenek taraması yapmak ve tarama sonucunda belirlenen öğrencileri yetenek ve ilgileri doğrultusunda spor branşlarına yönlendirmek ve takibini yapmak,

7.3.9.  Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında görev alacak GSB personelinin ücretlerini ödemek, 

7.3.10. Spor faaliyetlerinin gelişimini ve spora olan ilgiyi artırmak amacıyla rol model olabilecek sporcular ve/veya millî sporcular ile öğrencileri buluşturmak,

7.3.11. Beden eğitimi branşı ve dışındaki öğretmenlerin antrenör, hakem olarak çalışabilmesine yönelik hizmet içi eğitim için MEB ile iş birliği içinde gerekli planlamaları yapmak ve eğitimler vermek,

7.3.12. Gençlik ve spor alanında hazırlanacak yaygın eğitim kurs programlarını MEB ile birlikte hazırlamak/güncellemek,

7.3.13. MEB ile eğitim, kurs, seminer ve kültürel faaliyetler düzenlemek,

7.3.14. Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerindeki ve Sporcu Eğitim Merkezlerindeki sporcu öğrencilerin, spor liselerinde öğrenim görmeleri için gerekli yönlendirmeleri yapmak,

7.3.15. Spor liselerinde spor tesisleri yönetimi, uluslararası etkinlik yönetimi, kalabalık yönetimi, kulüp yöneticiliği, wellness, rekreasyon, engellilerde spor eğitimi, ergonomi gibi konuların öğretim programı çalışmalarını MEB ile birlikte hazırlamak,

7.3.16. Spor liselerinde spor malzemesi ve talep edilen diğer benzeri ihtiyaçlar için destek vermek,

7.3.17. Spor lisesi mezunlarının tesis yöneticiliği ve 1. Kademe Antrenörlük (Yardımcı Antrenör) belge ve lisansına sahip olmalarını sağlayacak şekilde öğretim programlarını MEB ile hazırlamak/güncellemek,

7.3.18. Spor lisesi mezunlarının 1. Kademe Antrenörlük (Yardımcı Antrenör) belgesi alabilmesi için protokolün imzalandığı tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli mevzuat düzenlemesi yapmak,

7.3.19. Spor lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin 1. Kademe Antrenörlük (Yardımcı Antrenör)  için MEB koordinesinde uygulamalı eğitim almalarını sağlamak,

7.3.20. Spor liseleri için ulusal ve uluslararası müsabakalar düzenlemek,

7.3.21. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı sağlayan öğrencilerin ödüllendirilmesine yönelik gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmak,

7.3.22. Yarışma ve müsabakalara katılacak öğrencileri, spor müsabakaları için gidilecek illerde GSB’ye bağlı KYGM yurtlarından ücretsiz yararlandırmak,

7.3.23. Okul sporları organizasyon tertip komitelerinde ve okul spor müsabakalarında görev alacak MEB bünyesindeki yönetici ve öğretmenlerin yol, yevmiye ve konaklama giderlerini karşılamak,

 

7.4. GSİM yükümlülükleri

7.4.1. Protokol kapsamındaki faaliyetler ile ilgili her türlü iş ve işlemleri mevzuatına göre yürütmek, denetlemek ve faaliyetlerin aksaklığa uğramaması için MEM ile iş birliği içinde çalışmaktır.

 

 

Diğer hükümler

Madde 8- Protokoldeki tarafların taşra teşkilatları aynı vali yardımcısına bağlı olarak faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapacaktır.

Değişiklik ve ilaveler

Madde 9- Bu protokol yürürlükte olduğu süre içinde taraflarca lüzum görülmesi hâlinde esaslar aynı kalmak üzere değişiklikler ve ilaveler yapılabilir. Bu değişiklikler ve ilaveler yapıldığı tarih itibarıyla geçerli olacaktır. İş bu protokolün yürürlüğe girmesiyle “Nisan 2016 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren TC. Millî Eğitim Bakanlığı ile T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı İş Birliği Protokolü” yürürlükten kaldırılacaktır.

Uyuşmazlıkların çözümü

Madde 10- Protokol’de hüküm altına alınmayan hususlar ve ilgili mevzuatında düzenlenmeyen hükümler, taraflar arasında iyi niyet, karşılıklı anlayış ve uzlaşma çerçevesinde çözümlenir.

Protokolün feshi

Madde 11- Taraflar yazılı olarak karşı tarafa bildirerek bu Protokol’ü karşılıklı ya da tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

Protokolün süresi

Madde 12- İşbu Protokol süresizdir. 

Yürütme ve yürürlük

Madde 13- Protokol faaliyetlerinin yürütülmesinde merkezde MEB ve GSB, taşrada

MEB adına MEM ve GSB adına GSİM yetkili ve sorumludur. Protokolün sekreterya işlemleri

MEB adına MTEGM, GSB adına SHGM tarafından yapılacaktır.

 

Protokol 9 (dokuz) sayfa ve 13 (on üç) maddeden ibaret olup tarafların yetkililerince 2

(iki) nüsha olarak  …/.../2019 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

Mehmet Muharrem KASAPOĞLU

Ziya SELÇUK

Gençlik ve Spor Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam81
Toplam Ziyaret327729
Hava Durumu
Saat
Takvim