BAKANLIK PROTOKOL

T.C.

BAŞBAKANLIK 

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ARASINDAKİ GENÇLİK, BEDEN EĞİTİMİ, SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİYLE İLGİLİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

 

TARAFLAR

Madde 1- Bu Protokolün tarafları; Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığıdır.

 

AMAÇ

Madde 2- Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığının kullanımında veya mülkiyetinde bulunan gençlik ve spor tesislerinin ortak kullanımı ile Genel Müdürlüğün resmi spor yarışmaları, gençlik faaliyetleri ile okul sporları, sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin hakemlik ve antrenörlük alanında yetiştirilmeleri ile her derecedeki eğitim, öğretim kurumlarının gençlik spor kulübü kurmaları, mevcut spor kulüpleriyle işbirliği yapmaları yönünde teşvik etmek, okullarda spor kültürü ile gençlik ve spor etkinliklerini yaygınlaştırmak ve geliştirmektir.

 

KAPSAM

Madde 3- Bu Protokol, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatını kapsar.

 

DAYANAK

Madde 4- Bu Protokol, Anayasamızın 58 ve 59'uncu maddeleri, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

Madde 5-Bu protokolde yer alan;

          Bakanlık                                      :Milli Eğitim Bakanlığını,

          Genel Müdürlük                          : Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

          İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü   : Gençlik ve spor il müdürlüklerini,

          İl Milli Eğitim Müdürlüğü          : İl Milli Eğitim Müdürlüklerini,

          OBESİD                                     : Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığını,

          Federasyon                                  : Türkiye Okul Sporları Federasyonunu

          Tesis                                            : Genel Müdürlük ile Milli Eğitim Bakanlığının mülkiyet

                                                 veya kullanımında bulunan gençlik, beden eğitimi ve spor

                                                 tesislerini, (kullanım haklan protokolle başka kurum ve kişilere

                                                 devredilenler dahil)

          Okul                                            : Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretim kurumlan

          Okul Spor Kulübü                       : 13 Ocak 2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazete'de

                                                 yayımlanarak yürürlüğe giren "Milli Eğitim Bakanlığı

                                                 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler

                                                 Yönetmeliği" ne uygun olarak adı Okul Spor Kulüpleri olarak

                                                 değiştirilen okul takımlarını.

  Spor Dalı                                     : Federasyonlar bünyesinde faaliyeti olan bireysel ve takım

                                         sporlarını

 

                                               ifade eder.

 

YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 6-Bu Protokol ile aşağıdaki konularda işbirliği yapılacaktır.

A-    Ortak Yükümlülükler:

 

1.        Gençlik ve spor tesislerinden; Bakanlığa ait olanların tahsisinden il milli eğitim müdürlüğü, Genel Müdürlüğe ait olanlar ile kullanımına tahsis edilenlerden (kullanım hakları protokolle başka kurum ve kişilere devredilenler dahil) gençlik ve spor il müdürlüğü yetkili ve sorumlu olup, bu Protokol esaslarına uygun olarak illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık oluruyla uygulanacaktır, öğretim kurumlarının beden eğitimi dersi ve ders dışı gençlik ve spor uygulamalarında tesislerden yararlanmaları için gençlik ve spor il müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğü ilgili birimlerince daha önceden koordine edilerek tesislerden yararlanılması sağlanacaktır. Bu amaçla illerde vali yardımcıları ilçelerde ise kaymakam başkanlığında il milli eğitim müdürlüğü ile gençlik ve spor il müdürlüğünden 2 şer kişiden oluşan Koordinasyon Kurulu oluşur.

 

2.        Ortak kullanılacak gençlik ve spor tesislerinin personel sayısı ve niteliği faaliyetin özelliğine göre faaliyeti yapan birimce belirlenecektir. Yeterli personel olmadığı takdirde diğer kurumca personel desteği sağlanacaktır.

 

3.        Her iki Kuruma ait gençlik ve spor tesisleri resmi spor yarışmaları, gençlik etkinlikleri ve antrenman amaçlı çalışmalar, sosyal ve kültürel faaliyetler, tören ve kutlamalar için ücretsiz olarak tahsis edilecektir.

 

4.        Faaliyetler sırasında tesiste meydana gelebilecek hasar ve zararlar, teknik personelin müşterek raporu doğrultusunda faaliyet yapan kurum tarafından karşılanacaktır. Anlaşmazlık halinde Koordinasyon Kurulu kararı doğrultusunda işlem yapılacaktır.

 

5.        Ortak kullanılan gençlik ve spor tesislerinde yapılacak faaliyetler öğretmen, antrenör, lider veya yetkilendirilmiş bir kişinin gözetim ve sorumluluğunda yapılacaktır.

 

6.        Bakanlıkça belirlenen öğretmenlerin, antrenör, hakem olarak yetiştirilmeleri için kurslar, seminerler düzenlenecektir. Bu faaliyetlere katılan öğretmenler Bakanlıkça faaliyet süresince görevli izinli sayılacaktır.

 

7.        Bakanlığın Genel Müdürlük tesislerinde düzenlenen mahalli, grup, yarı final, final ve Türkiye birinciliği kademelerindeki spor organizasyonlarında; müsabaka müdürü, il milli eğitim müdürlüklerince, federasyon temsilcisi ve hakemler Genel Müdürlükçe, diğer personel ise; il müdürlüklerinin koordinasyonu sonucunda görevlendirilecek, personelin ücret ve görev yollukları Bakanlıkça karşılanacaktır.

 

8.        Uluslararası Okul Sporlan Federasyonu (ISF) tarafından organize edilecek faaliyetlere katılacak olan okul takımı, yönetici, öğrenci ve çalıştırıcıların seçimi ISF şartlarına uygun olarak Bakanlık ve Türkiye Okul Sporlan Federasyonunca iş birliği içerisinde yapılır. Kafilede en az bir kişi Bakanlıkça görevlendirilir. Kafilenin her türlü masrafı Türkiye Okul Sporlan Federasyonunca karşılanacaktır.

 

9.        Uluslararası Okul Sporlan Federasyonu (ISF) bünyesinde bulunan spor branşlarının mahalli, grup, yarı final ve final müsabakaları ile ilgili organizasyonların her türlü iş ve işlemleri Bakanlığın ilgili birimi (OBESİD) ile ortaklaşa Türkiye Okul Sporlan Federasyonu Başkanlığınca yapılacaktır. Olimpik Spor dallarından Atletizm, Yüzme, Cimnastik, Eskrim, Atıcılık, Yelken, Kürek ve Kano spor dallan ile o yıl ISF tarafından organize edilen spor dallarının; mahalli, grup, yarıfinal ve final müsabakalarının organizasyonları Bakanlıkla işbirliği içinde Türkiye Okul Sporlan Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek, bu organizasyonlarla ilgili lisans işlemleri ücretsiz olarak Genel Müdürlükçe yapılacak, giderleri federasyonca karşılanacaktır.

 

10.    Eğitim ve öğretim kurumlarında Genel Müdürlüğe tescilli gençlik ve spor kulübü kurulması teşvik edilecek, desteklenecek ve işbirliği yapılacaktır.

 

11.    Bakanlık ve Genel Müdürlükçe; Kamu, özel kurum ve kuruluşlarca gençlik, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin gelişip yaygınlaşması amacıyla hazırlanacak projelere destek sağlanacaktır.

 

12.    Ülkemiz gençliğinin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sportif etkinliklerle değerlendirmek amacıyla. Bakanlık ve Genel Müdürlükçe düzenlenecek gençlik faaliyetleri ve organizasyonlarında karşılıklı destek ve İşbirliği sağlanacaktır. Yazılı ve görsel materyallerin geliştirilmesinde ve hazırlanmasında iki kurumun imkanlarından yararlanılacaktır.

 

13.    Özerk federasyonlar spor dallarının okullarda gelişip yaygınlaşması için Bakanlık (Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi) ile ayrıca iş birliği Protokolü yapacaklardır.

 

14.    Kurumların ihtiyacı ve talebi doğrultusunda özlük haklan saklı kalmak kaydıyla mevzuat doğrultusunda karşılıklı olarak personel görevlendirebileceklerdir.

 

15.    Bakanlık ve Genel Müdürlük iki kurumu ilgilendiren ortak konularda Kanunlar, Bakanlar Kurulu Kararı ve Yönetmeliklerle verilmiş olan görevleri koordinasyon ve işbirliği içerisinde yerine getirirler.

 

16.    Bakanlık bünyesindeki faaliyetlere katılacak olan sporcu öğrencilerin lisans işlemleri ücretsiz olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

 

 

B- Genel Müdürlüğün Yükümlülükleri:

 

1.                  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Okul Sporlan Federasyonunca Öncelikle tescilli spor kulübü bulunan okullar ile diğer okul takımı bulunan okullara ayni ve /veya nakdi yardım yapılacaktır.

 

2.                  İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda ders dışı gençlik ve spor etkinlikleri için gençlik ve spor il müdürlüğünce antrenör, gençlik lideri ve spor eğitici desteği sağlanacaktır.

 

3.                  İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yapılacak spor tesislerinin uluslararası kural ve normlara uygunluğu açısından proje aşamasında destek sağlanacaktır.

 

4.                  Mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait olmak üzere eğilim bölgelerinde spor tesisi, spor salonu, gençlik ve spor merkezi yapılması için destek verilecektir. Bu projeye Bakanlıkça eğitim alanlarının tahsisi sağlanacaktır.

 

5.                  Her spor dalında okullar arası müsabakalar OBESİD ve Genel Müdürlükçe ortaklaşa planlanıp organizasyonlar Genel müdürlükçe gerçekleştirilecek ve bu organizasyonların her türlü giderleri Genel Müdürlükçe karşılanacaktır.

 

 

C- Bakanlığın Yükümlülükleri:

 

1.         İllerin öncelikli spor dallan göz önüne alınarak ülke genelinde güzel sanatlar ve spor liselerinde spor alanlarının açılmasını sağlar.

 

2.         Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerden, ilgili spor dalında milli takım antrenörü veya milli takım sporcusu olanlar Genel Müdürlükçe talep edilen illere zorunlu hizmet yükümlülüğü ile norm kadro ve ihtiyaç dikkate alınarak eğitim öğretim hizmetleri aksatılmayacak şekilde görevlendirme ve/veya atama yapılacaktır.

 

3.         Gençlik ve spor il müdürlükleri sporcu eğilim merkezlerine eğitim öğretim hizmetleri aksatılmayacak şekilde ilgili il milli eğitim müdürlüğünce öğretmenlerden hizmet desteği sağlanacaktır.

 

4.         Ülkemizin değişik yörelerinde imkânları kısıtlı olan ancak, ilgili spor dalında başarılı ve gelecek vadeden sporcu öğrencilerin yatılı ilköğretim bölge okullarına alınmaları konusunda Gençlik ve Spor İl müdürlüğünün talebi halinde mevzuat çerçevesinde yatılı statüde kontenjan tanınacaktır,

 

5.         İlköğretim ve ortaöğretim okullarında Genel Müdürlüğün önerileri dikkate alınarak beden eğitimi dersi ve ders dışı etkinliği ile ders saatlerinin arttırılması yönünde gerekli çalışmalar yapılacaktır. Komisyon çalışmalarına Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden temsilci ya da temsilciler alınacaktır.

 

6.         Yapılacak spor tesislerinin ilgili spor dallarının uluslararası Ölçülerine uygunluğu açısından Genel Müdürlüğün görüşü alınacaktır.

 

7.         Milli sporculara, seviye belirleme sınavında (SBS) ve (ÖSS) sınavlarında ek puan verilmesi ile lisanslı sporcuların eğitimde ve sporda başarıyı teşvik edecek ilave düzenlemeler yapılacaktır.

 

8.         Ulusal ve uluslararası müsabakalar ile bunların hazırlık çalışmalarına katılan sporcu öğrencilere eğitim ve öğretim yılı içerisinde alamadığı eğitim ile katılamadıkları sınavlardan dolayı ek sınav ve diğer kolaylıkların sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.

 

9.         Okul gençliğine yönelik olarak "Okul Gençlik Kulübü" oluşturulması, gençlik temsilcilerinin belirlenmesi ve okul içinde öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirmek amacıyla gençlik merkezlerinin kurulması yönündeki çalışmalara destek verecektir.

 

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Madde 7- Taraflar işbu Protokolün uygulaması sırasında meydana gelebilecek bütün anlaşmazlıkları uzlaşma ve sulh yoluyla çözmeleri asildir.

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

Madde 8- Bu Protokol ile 23.10.1997 tarihinde imzalanan Protokol yürürlükten kaldırılmıştır.

 

YÜRÜTME

Madde 9- Protokolün uygulanmasından; Bakanlıkta ilgili Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdürlükte Genel Müdür yetkili ve sorumludur.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 10- (On) maddeden ve 4 sayfadan ibaret olan bu Protokol, taraflarca 3/11/ 2010 tarihinde iki nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu Protokol karşılıklı yazılı olarak iptal edilmedikçe yürürlüğü devam edecektir.

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam50
Toplam Ziyaret281126
Hava Durumu
Anlık
Yarın
31° 34° 16°
Saat
Takvim